Skolpersonal behöver mer stöd från ledningen i sitt hälsofrämjande arbete

Under våren 2021 genomförde masterstudenten Ebba Thorén, vid Karolinska Institutet, en studie om Elevhälsoportalen med fokus på det nya hälsoområdet Sex och relationer. I studien undersöktes vilka faktorer skolpersonal upplever har positivt och negativt inflytande för användning av det nya hälsoområdet.

Resultaten av studien visade att en otillåtande arbetsmiljö som resulterar i frustration och en känsla av maktlöshet var det största hindret till att använda Elevhälsoportalen i sin helhet. De främsta faktorerna som lyftes fram av skolpersonal som hindrande var:

  • bristande stöd och uppmuntran från sin respektive ledning.
  • stor belastning på Elevhälsan på grund av otydlig arbetsfördelning.
  • återkommande organisatoriska förändringar som motverkar långsiktigt planerande.
  • tidsbrist till följd av konkurrerande prioriteringar och ett återkommande behov av att ”släcka bränder”.

Den faktorn med störst positivt inflytande är att skolpersonal upplever SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) som ett viktigt ämne, i skolan och samhället i stort, vilket ökar motivation till att använda häloområdet.

Personalen ser att skolan har ett viktigt samhällsansvar i att främja SRHR . Att det dessutom finns stöd för SRHR i skolspecifika styrdokument och nationella prioriteringar ses som en underlättande faktor. Skolpersonalen uppfattar hälsoområdets insatser som relevanta för de utmaningar de upplever i sin skolmiljö. Det finns även ett behov och en vilja bland personalen att vara bättre utrustad för att adressera ämnet.

Ta del av Ebba Thoréns studie:
Barriers and facilitators toimplementing an online health promotion tool addressing sexual and reproductive health and rights – Exploring school staff’s perspectives (pdf)