Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga och innebär sämre skolprestationer samt problematisk skolfrånvaro. Skolan är en av de viktigaste platserna för att förebygga detta och kan göra enorm skillnad med hjälp av hälsofrämjande insatser.

 

Förebygg psykisk ohälsa i skolan

Det är viktigt att skolan har resurser för att uppmärksamma och stödja elever som mår dåligt och att skolan aktivt arbetar mot mobbning och ogiltig frånvaro. I arbetet mot psykisk ohälsa hos elever fokuserar man ofta på att hitta lösningar anpassade till den enskilda eleven, exempelvis genom kuratorssamtal.

Det finns dock även insatser på gruppnivå som kan förebygga och underlätta arbetet på individnivå. Om skolan har en organisation som främjar psykisk hälsa och arbetar systematiskt och strukturellt för att förebygga psykisk ohälsa, gynnar det även arbetet med den enskilda eleven. Nedan följer förslag på fem sådana insatser på gruppnivå som kan förebygga psykisk ohälsa bland eleverna på din skola.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på fem olika evidensbaserade insatser som kan främja psykisk hälsa hos eleverna på din skola.

Referenslista litteratursammanställning Psykisk hälsa (pdf)

 

Rapport om hur skolmiljön påverkar barns och ungas psykiska hälsa

Under våren 2021 sammanfattade Elevhälsoportalen vad forskningen säger om skolmiljöns påverkan på barn och ungas psykiska mående. Läs rapporten här:

Skolmiljöns påverkan på barns och ungas psykiska hälsa