Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga och innebär sämre skolprestationer samt problematisk skolfrånvaro. Skolan är en av de viktigaste platserna för att förebygga detta och kan göra enorm skillnad med hjälp av hälsofrämjande insatser.

 

Förebygg psykisk ohälsa i skolan

Det är viktigt att skolan har resurser för att uppmärksamma och stödja elever som mår dåligt och att skolan aktivt arbetar mot mobbning och ogiltig frånvaro. I arbetet mot psykisk ohälsa hos elever fokuserar man ofta på att hitta lösningar anpassade till den enskilda eleven, exempelvis genom kuratorssamtal.

Det finns dock även insatser på gruppnivå som kan förebygga och underlätta arbetet på individnivå. Om skolan har en organisation som främjar psykisk hälsa och arbetar systematiskt och strukturellt för att förebygga psykisk ohälsa, gynnar det även arbetet med den enskilda eleven. Nedan följer förslag på fem sådana insatser på gruppnivå som kan förebygga psykisk ohälsa bland eleverna på din skola.

Fokus ätstörningar

Under hösten 2023 har vi tagit fram ett material om ätstörningar, eftersom många skolor efterfrågat detta, samt en insats relaterad till självbild och kroppsuppfattning. Läs vår sida om ätstörningar och insatsen om att implementera en interaktiv undervisning om mediamedvetenhet för att stärka elevers självbild och kroppsuppfattning: 

Ätstörningar

 

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på fem olika evidensbaserade insatser som kan främja psykisk hälsa hos eleverna på din skola.

Referenslista litteratursammanställning Psykisk hälsa (pdf)

 

Kartläggning visar hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa

Den andra juni 2023 publicerade Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en gemensam rapport som beskriver resultaten från en kartläggning av 657 ungas syn på vad som påverkar deras psykisk hälsa. Läs rapporten här:

Hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa (Folkhälsomyndigheten, folkhalsomyndigheten.se)

 

 

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2020-08-31