En frisk skolstart

En frisk skolstart är ett familjestödsprogram som kan främja hälsosamma matvanor, rörelsevanor och minska förekomsten av obesitas, även kallat fetma, bland elever i lågstadiet.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm att under år 2024–2025 sprida och stödja implementering av metoden En frisk skolstart (EFS) i Stockholms län. Under perioden ska EFS testas och utvärderas på skolor med fokus på områden med låg socioekonomi. Programmet erbjuds via Elevhälsoportalen. 

Utvärderingen kommer att fokusera på:

 1. hur EFS tas emot av skolhuvudmännen,
 2. hur EFS används av skolorna och
 3. hur det fungerar att tillhandahålla EFS via Elevhälsoportalen. 

En frisk skolstart syftar till att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och att minska förekomsten av obesitas bland elever i lågstadiet. 

En frisk skolstart är ett familjestödsprogram som implementeras av skolsköterska och lärare i förskoleklass eller årskurs 1, beroende på när skolan genomför den rutinmässiga hälsoundersökningen. Syftet med programmet är att förbättra barns hälsa och levnadsvanor genom att eleverna får undervisning om hälsosamma levnadsvanor. Undervisningen, som är i linje med läroplanen, handlar bland annat om matvanor, rörelse och sömn. Elevhälsan informerar och motiverar föräldrarna i hur de kan främja sina barns hälsa. Programmet är uppskattat av föräldrar, lärare och elevhälsan och går att implementera som en insats med relativt kort varsel. 

Framtaget vid Karolinska institutet

En frisk skolstart är ett strukturerat arbetssätt med färdigt material för föräldrar, lärare och skolsköterskor. Programmet är utvecklat och utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet.

Läs mer på Karolinska institutets webbplats:

Om familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart (Karolinska Institutet, ki.se)

På Karolinska institutet pågår arbetet med att kunna erbjuda programmet till alla skolor på nationell nivå. 

Implementera en frisk skolstart

Familjestödsprogram erbjuds oftast på barnavårdscentraler. En frisk skolstart  implementeras däremot i skolor som en universell och hälsofrämjande insats. 

 • Det skolbaserade familjestödsprogrammet En frisk skolstart är i linje med Socialstyrelsens riktlinje om att erbjuda familjestöd till barn 6–12 år med ohälsosamma mat- och rörelsevanor. 
 • Programmet kan antingen implementeras i enstaka eller alla skolor i en kommun. 
 • Skolan får genom programmet material och verktyg för att undervisa eleverna och motivera föräldrarna till hälsosamma mat- och rörelsevanor.
 •  Skolsköterskan får en utbildning i motiverande samtal (MI) anpassat för programmet. 
 • Rektorn och berörd skolpersonal får en introduktionsföreläsning med möjlighet att ställa frågor. Därtill ges även ett coachningstillfälle per termin.  
 • Lärarna och skolsköterskan ansvarar primärt för genomförandet och för att sprida informationen till föräldrarna. Programmet består av fyra delar:
  1.  Broschyr med hälsoinformation: Föräldrarna får en kortfattad och lättläst broschyr med syfte att öka kunskapen om hälsosamma levnadsvanor och hur de kan stötta sitt barn på bästa sätt. Broschyren finns på fem olika språk (svenska, engelska, urdu, turkiska och arabiska). 
  2. Motiverande samtal: I anslutning till den första hälsoundersökningen på skolan erbjuds föräldrarna motiverande samtal för att motivera och stödja dem till mer hälsosamma val eller för att bibehålla redan hälsosamma vanor.  
  3. Klassrumsbaserade aktiviteter med tillhörande hemuppgift: Lärarna får ett färdigt lektionsmaterial till nio lektioner med olika hälsoteman. Hemuppgifterna gör barnen tillsammans med föräldrarna, som därigenom får övning i att agera som goda förebilder.   
  4. Självtest för typ 2-diabetes: Föräldrarna besvarar en enkät med åtta frågor och får återkoppling om risken att utveckla diabetes typ 2. Om risken är förhöjd hänvisas de till vårdcentral för rådgivning. Enkäten finns i broschyren med hälsoinformation och kan även göras på 1177: Självtest diabetes (1177, 1177.se) 

Detta säger forskningen

 • En frisk skolstart har utvärderats i tre randomiserade kontrollerade studier där totalt omkring tusen familjer ingått. 
 • Studierna har visat att programmet kan leda till förbättrade matvanor och ökad fysisk aktivitet. Därtill minskade BMI hos barn med obesitas. Programmets effekter avtog dock sex till tolv månader efter programmets slut, vilket kan visa på att insatsen behöver fortsätta i högre åldrar.  
 • Programmet har utvecklats och utvärderats i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. 

Kontakt för deltagande kommuner och skolor

Skolor eller kommuner i Stockholms län som är intresserade eller redan deltar i En frisk skolstart via Elevhälsoportalen år 2024/25 och har frågor är välkomna att kontakta Elevhälsoportalen på e-post: elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se.  

Bevaka möjlighet att söka statsbidrag

För kommuner som arbetar med projekt som stärker föräldraskap, exempelvis familjestödsprogram, kan det vara värdefullt att bevaka eventuella statsbidrag för finansiering av arbetet. Under år 2023 och 2024 kunde kommuner söka bidrag för detta hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Myndigheten hoppas kunna fortsätta erbjuda detta stöd framöver.

Statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd (mfof.se)