Kartlägg elevernas hälsa med elevhälsofrågor och våra kommunrapporter

De flesta skolor använder elevhälsoenkäter för att samla information om elevernas fysiska och psykiska hälsa samt levnadsvanor. Enkäterna kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan samt för att ge skolor och kommuner information om hälsoläget hos eleverna som grupp.

Elevhälsoportalen föreslår frågebatterier utformade av experter inom olika områden. Frågorna kan användas i årskurs 4–6 och 7–9 i grundskolan, samt årskurs 1–3 i gymnasiet.

Kommuner i Stockholms län kan genom portalen även få kostnadsfria årliga rapporter med elevhälsodata på kommun- och skolnivå.

Våra förslag på elevhälsofrågor

Skolor och kommuner är välkomna att använda frågebatterierna som föreslås i portalen i utformningen av sina elevhälsoenkäter. Det går bra att använda samtliga frågor, eller ett urval som är anpassat till det lokala behovet. Det kostar ingenting att använda Elevhälsoportalens frågematerial.

Vissa frågor är indikatorfrågor (markerade INDIKATOR). Det betyder att de är särskilt framtagna för att möjliggöra uppföljning av elevernas hälsa på gruppnivå och för att underlätta jämförelser över tid eller mellan skolor och kommuner. För att erhålla Elevhälsoportalen rapporter behöver dessa indikatorfrågor vara del av kommunens skolors enkäter.

Elevhälsoportalen ansvarar inte för vilka enkäter som används i skolorna, deras utseende eller eventuella stödfunktioner (exempelvis bilder). Portalen ansvarar heller inte för hur enkäterna används under hälsosamtal med elever.

Observera att de bifogade frågebatterierna endast är dokument med förslag på frågor som kan användas i elevhälsoenkäter. Dokumenten är INTE färdiga enkäter och är inte avsedda att användas som sådana. 

 

Historik

Elevhälsofrågorna togs ursprungligen fram av forskare vid Karolinska Institutet i samråd med skolsköterskor i nio kommuner i Stockholms län. Frågorna baserades delvis på Västernorrlands enkät. Läsåret 2017/2018 inkluderades EMQ-frågor. Sedan dess har frågorna reviderats och vidareutvecklats i omgångar av experter inom CAMM, CES och CHIS (de tre centrum som står bakom Elevhälsoportalen).

Senaste revidering skedde under våren 2021. Då jämförde Elevhälsoportalens experter befintliga frågor med likvärdiga enkäter såsom Folkhälsomyndighetens Skolbarns hälsovanor, samt elevhälsoenkäterna framtagna i region Västernorrland och inom ELSA-samarbetet. Även vissa ämnesspecifika enkäter riktade till barn användes som inspiration, till exempel SEXIT (srhr.se), CAN (can.se) och så vidare. Nya frågor inom ergonomi och sexualitet och relationer lades till.

Kostnadsfria rapporter med elevhälsodata

Elevhälsoportalen erbjuder kommuner i Stockholms län årliga kostnadsfria rapporter med sammanställningar av elevhälsodata på kommun- och skolnivå. För att kunna erhålla dessa rapporter, måste skolornas elevhälsoenkäter inkludera de frågor som i Elevhälsoportalens frågebatterier är markerade med INDIKATOR. Detta säkerställer att data i rapporterna är jämförbara.

Rapporterna möjliggör jämförelse mellan olika kommunala skolor inom kommunen, samt mellan olika kommuner i länet. Rapporterna kan användas som ett stöd till Elevhälsoportalens arbetsmodell, till exempel i prioritering av insatser i det hälsofrämjande arbetet.

För att kunna erhålla rapporterna, måste ett avtal skrivas mellan Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin och kommunen varvid vi får tillåtelse att ta del av avpersonifierade data från elevhälsoenkäterna. 

I nuläget har avtal skrivits med följande kommuner i Stockholms län:
Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms Stad, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Om er kommun inte har ett avtal, men är intresserad att få dessa rapporter, kontakta oss. Elevhälsoportalen står för alla eventuella kostnader i och med dataöverföringen.

Exempelrapporter

Nedan hittar du exempelrapporter. (Observera att rapporterna fungerar bäst att öppna med webbläsaren Chrome):

Hur eleverna kan besvara hälsofrågorna

Elevhälsoportalens ger, i det bifogade dokumentet, tips om hur skolorna kan tänka kring processen då eleverna besvarar hälsoenkäterna. I dokumentet ingår även tips på svar som personalen kan ge eleverna på frågor som kan uppstå kring olika frågeformuleringar och svarsalternativ. (Dessa tips gäller de frågor som ingår i Elevhälsoportalens frågebatteri). Detta dokument är endast ett hjälpmedel för skolor och ska inte ses som vare sig riktlinjer eller en manual.