Kartlägg elevernas hälsa med elevhälsofrågor och våra kommunrapporter

De flesta skolor använder elevhälsoenkäter för att samla information om elevernas fysiska och psykiska hälsa samt levnadsvanor. Enkäterna kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan samt för att ge skolor och kommuner information om hälsoläget hos eleverna som grupp.

Elevhälsoportalen föreslår elevhälsofrågor utformade av experter inom olika områden. Frågorna kan användas i årskurs 4–6 och 7–9 i grundskolan, samt årskurs 1–3 i gymnasiet.

Kommuner i Stockholms län kan genom portalen även få kostnadsfria årliga rapporter med elevhälsodata på kommun- och skolnivå.

Våra förslag på elevhälsofrågor

Skolor och kommuner är välkomna att använda Elevhälsoportalens förslag på elevhälsofrågor i utformningen av sina elevhälsoenkäter. Det går bra att använda samtliga frågor, eller ett urval som är anpassat till det lokala behovet. Det kostar ingenting att använda Elevhälsoportalens elevhälsofrågor.

Vissa av Elevhälsoportalens elevhälsofrågor är indikatorfrågor (markerade INDIKATOR). Det betyder att de är särskilt framtagna för att möjliggöra uppföljning av elevernas hälsa på gruppnivå och för att underlätta jämförelser över tid eller mellan skolor och kommuner. För att erhålla Elevhälsoportalen rapporter behöver dessa indikatorfrågor vara del av kommunens skolors enkäter.

Elevhälsoportalen ansvarar inte för vilka elevhälsoenkäter som används i skolorna, deras utseende eller eventuella stödfunktioner (exempelvis bilder). Portalen ansvarar heller inte för hur elevhälsoenkäterna används under hälsosamtal med elever.

Observera att de bifogade förslagen på elevhälsofrågor nedan endast är dokument med förslag på frågor som kan användas i elevhälsoenkäter. Dokumenten är INTE färdiga enkäter och är inte avsedda att användas som sådana. 

 

Förslag på elevhälsoenkäter

Under våren 2022 har sex kommuner i Stockholms län gemensamt tagit fram elevhälsoenkäter baserade på de förslag på elevhälsofrågor som finns på Elevhälsoportalen. Kommunerna planerar att övergå till de nya elevhälsoenkäterna från och med läsåret 22/23. Utöver de kommuner som deltagit i framtagandet av enkäterna är det ytterligare kommuner i Stockholms län som planerar att använda dem.

Elevhälsoenkäterna är fria att använda för alla kommuner och skolor. I rutan högst upp i enkätdokumentet går det att lägga till kommunens eller skolans egen logotyp. Tillgängliga enkäter (i redigeringsbart Word-format):

Hälsoenkät åk 4–6 (.docx)

Hälsoenkät åk 7–9 (.docx)

Hälsoenkät gymnasiet (.docx)

 

Historik

Elevhälsofrågorna togs ursprungligen fram av forskare vid Karolinska Institutet i samråd med skolsköterskor i nio kommuner i Stockholms län. Frågorna baserades delvis på Västernorrlands enkät. Läsåret 2017/2018 inkluderades EMQ-frågor. Sedan dess har frågorna reviderats och vidareutvecklats i omgångar av experter inom CAMM, CES och CHIS (de tre centrum som står bakom Elevhälsoportalen).

Senaste revidering skedde under våren 2021. Då jämförde Elevhälsoportalens experter befintliga frågor med likvärdiga enkäter såsom Folkhälsomyndighetens Skolbarns hälsovanor, samt elevhälsoenkäterna framtagna i region Västernorrland och inom ELSA-samarbetet. Även vissa ämnesspecifika enkäter riktade till barn användes som inspiration, till exempel SEXIT (srhr.se), CAN (can.se) och så vidare. Nya frågor inom ergonomi och sexualitet och relationer lades till.

Kostnadsfria rapporter med elevhälsodata

Elevhälsoportalen erbjuder kommuner i Stockholms län årliga kostnadsfria rapporter med sammanställningar av elevhälsodata på kommun- och skolnivå. För att kunna erhålla dessa rapporter, måste skolornas elevhälsoenkäter inkludera de frågor som i Elevhälsoportalens frågebatterier är markerade med INDIKATOR. Detta säkerställer att data i rapporterna är jämförbara.

Rapporterna möjliggör jämförelse mellan olika kommunala skolor inom kommunen, samt mellan olika kommuner i länet. Rapporterna kan användas som ett stöd till Elevhälsoportalens arbetsmodell, till exempel i prioritering av insatser i det hälsofrämjande arbetet.

För att kunna erhålla rapporterna, måste ett avtal skrivas mellan Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, och kommunen varvid vi får tillåtelse att ta del av avpersonifierade data från elevhälsoenkäterna. 

I nuläget har avtal skrivits med 19 kommuner av 26 i Stockholms län.

Om er kommun inte har ett avtal, men är intresserad att få dessa rapporter, kontakta oss. Elevhälsoportalen står för alla eventuella kostnader i och med dataöverföringen.

Hur eleverna kan besvara hälsofrågorna

Elevhälsoportalens ger, i det bifogade dokumentet, tips om hur skolorna kan tänka kring processen då eleverna besvarar hälsoenkäterna. I dokumentet ingår även tips på svar som personalen kan ge eleverna på frågor som kan uppstå kring olika frågeformuleringar och svarsalternativ. (Dessa tips gäller de frågor som ingår i Elevhälsoportalens frågebatteri). Detta dokument är endast ett hjälpmedel för skolor och ska inte ses som vare sig riktlinjer eller en manual.