Om Elevhälsoportalen skola

Elevhälsoportalen hjälper skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Här får skolpersonal tillgång till digitala verktyg och material för att bedriva ett strukturerat hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Vår vision

Elevhälsoportalens vision är att ge förutsättningar för en bättre hälsa och minskade sociala hälsoklyftor bland barn och unga. På så sätt hoppas vi bidra till ökad jämlikhet och att alla elever når utbildningsmålen.

Vad finns på Elevhälsoportalen?

På portalen finns förslag på hälsofrämjande insatser i skolmiljön som är baserade på aktuell forskning. Dessutom finns en rad digitala verktyg som hjälper skolans ledning och personal att samla in information om elevernas hälsa samt välja, genomföra och utvärdera lämpliga hälsofrämjande insatser. Detta är vårt bidrag till ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete på skolor.

Materialet är sammanställt av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm. Urvalet av insatser bygger på den tillgängliga evidensen av hälsofrämjande insatser i skolmiljö.

Innehåll:

  • Fakta, riktlinjer och rekommendationer om barn och ungas hälsa utifrån olika hälsoområden och nationella styrdokument. På portalen finns idag följande hälsoområden: Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, Buller, Ergonomi, Tobak, Alkohol och Sexualitet och relationer. 
  • Arbetsmodell som guidar skolor genom olika steg för att ta reda på hur elevernas mår och utifrån det välja, implementera samt utvärdera lämplig insatser. Denna process säkerställer ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete.
  • Förslag på hälsofrämjande insatser i skolmiljö som är evidensbaserade (det vill säga som i studier har visat en mätbar effekt på elevers hälsa). Dessa insatsförslag finns under respektive hälsoområde. Här finns även praktiska tips och länkar till material som kan vara användbara i ett införande.
  • Självbedömningsenkäter som hjälper skolor att utvärdera sin miljö och sitt hälsofrämjande arbete för att på så sätt identifiera behovet av insatser.
  • Frågebatterier med elevhälsofrågor som kan användas för att skapa enkäter som ger underlag till hälsosamtalet med skolsköterskan och elevernas hälsostatus som grupp. Frågebatterierna finns för åk 4-6 och 7-9 i grundskolan samt åk 1-3 i gymnasiet. 
  • Interaktiva rapporter med elevhälsodata på läns- kommun- och skolnivå. Dessa erbjuder Elevhälsoportalen endast kommuner i Stockholms län.
  • Mallar för handlingsplaner som hjälper skolor att planera, implementera och utvärdera hälsofrämjande insatser.

Elevhälsoportalen arrangerar även regelbundet webbinarier, seminarier och workshops med olika hälsotema. (Vissa av dessa kan vara begränsade till skolor inom Stockholm län.)

Vem riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalens skoldel riktar sig till alla grund- och gymnasieskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Portalens kan användas av samtlig personal på skolan som arbetar hälsofrämjande och med elevhälsa.

Vissa av de tjänster som Elevhälsoportalens erbjuder är dock begränsade till skolor i Stockholms län. Dessa tjänster inkluderar:

  • Deltagande i vissa av Elevhälsoportalens workshops och seminarier.
  • Rapporter med elevhälsodata

Skolmiljön är vårt fokus

En hälsosam skolmiljö är en förutsättning för elevernas lärande. Barn och unga spenderar en stor del av sin tid i skolan och därför påverkar den fysiska och psykosociala skolmiljö deras hälsa. Skolan kan dessutom ge kunskap om och inspirera eleverna till hälsosamma vanor som gynnar dem hela livet. 

I Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan (skolverket.se) betonas att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska dessutom vara evidensbaserat och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Insatser som syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa hos barnen bör inkludera skolmiljön eftersom insatser på flera plan ökar chanserna för bestående hälsoeffekter. Arbetet för en hälsosam miljö gynnar alla barn lika mycket, oavsett bakgrund, och kan därför påverka jämlikheten i hälsa.

Målet med det hälsofrämjande arbetet bör vara att stärka faktorer med positiv påverkan på hälsan och minska riskfaktorer. En förutsättning för detta är att skolledningen, elevhälsan och lärarna får information om effektiva metoder och arbetar tillsammans.

Insatser i skolmiljön kallas ofta för strukturella insatser. Dessa innefattar förbättringsåtgärder som har att göra med den fysiska och sociala miljön samt hälsorelaterade policyer och rutiner. En strukturell insats är inte individfokuserad och involverar inget aktivt elevdeltagande. Traditionell hälsoundervisning ingår i skolans läroplan inom olika ämnen och berörs inte i portalen.

Elevhälsoportalen syftar till att underlätta för skolan som organisation att på ett systematiskt sätt se över och förbättra rutiner, såväl som den fysiska miljön.