Buller

Buller i skolmiljön kan inverka negativt på elevers välbefinnande och hälsa genom att orsaka allmän störning, trötthet och stress. Även inlärning och prestation påverkas. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö i skolan.

 

Förebygg och minska buller i skolan

Att skolan arbetar systematiskt med buller är en förutsättning för att uppnå en god ljudmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Arbetsgivaren ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Buller räknas idag som ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen och bör därför ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.

Skolan kan på flera sätt bidra till att skapa en god ljudmiljö med hjälp av strukturella insatser, med stöd i forskningen, som förebygger och minskar buller.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du tre evidensbaserade insatser som kan förebygga och minska buller i skolan.

 

Referenslista litteratursammanställning bullerprevention (pdf)