Buller

Buller i skolmiljön kan inverka negativt på elevers välbefinnande och hälsa genom att orsaka allmän störning, trötthet och stress. Även inlärning och prestation påverkas. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö i skolan.

 

Förebygg och minska buller i skolan

Skolan kan på flera sätt bidra till att skapa en god ljudmiljö med hjälp av strukturella insatser som med stöd i forskningen förebygger och minskar buller. Ofta behövs flera olika typer av insatser för att förbättra ljudmiljön.

Att skolan arbetar systematiskt med buller är en förutsättning för att uppnå en god ljudmiljö. Samverkan i bullerfrågor och anpassning av insatserna efter skolans förutsättningar och behov är viktiga faktorer för ett bra resultat. Även åtgärder i den fysiska miljön och pedagogiska insatser är viktiga för att åstadkomma en god ljudmiljö.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för att se hur väl skolans organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du evidensbaserade insatser som kan förebygga och minska buller i skolan.

 

Referenslista litteratursammanställning bullerprevention (pdf)

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2020-10-15