Så här gör du: Arbetsmodell och verktyg

Här beskrivs hur din skola kan arbeta hälsofrämjande med hjälp av Elevhälsoportalen. Om ni använder arbetsmodellen och verktygen som beskrivs nedan, innebär det att ni arbetar strukturerat, långsiktigt med stöd i forskning.

Vår arbetsmodell syftar till att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete gällande skolans eller förskolans fysiska och sociala miljö eller hälsorelaterade policyer eller rutiner. Skolan kan använda sig av en befintlig arbetsgrupp (till exempel Elevhälsan) eller skapa en grupp specifikt för detta arbete. Det viktiga är att det finns utrymme för olika perspektiv i arbetet och att gruppen har ett tydligt mandat från skolledningen.

Vill du ha hjälp att ta initiativ till att arbeta strukturerat med hälsofrämjande insatser, enligt Elevhälsoportalens modell, på din skola? Mejla oss på elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se så hjälper vi er.

Arbetsmodellens fem steg

Genom att använda Elevhälsoportalens arbetsmodell får skolan hjälp att strukturera sitt hälsofrämjande arbete och uppnå sina mål i linje med läroplanen. 

Genom att följa stegen i modellen får skolan insikt i elevernas hälsostatus, skolans hälsofrämjande arbete, förslag på evidensbaserade åtgärder samt en konkret handlingsplan.

Klicka på stegen nedan för mer information.


Fördelar med arbetsmodellen

Genom att arbeta systematiskt blir det hälsofrämjande arbetet mer effektivt. Även om ni som arbetar på skolan har en god uppfattning om elevernas hälsa och skolans arbete, är det först med en regelrätt kartläggning av dessa områden, som ni vet exakt var behoven är som störst. Dessutom får ni av förslag på olika hälsofrämjande insatser i skolmiljön som alla är baserade på forskning. Detta är i linje med skollagen (2010:800) som anger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att följa upp resultaten av olika insatser med hjälp av handlingsplaner och övriga verktyg, säkerställer ni en långsiktig utveckling av det hälsofrämjande arbetet.

Engagera hela skolan

Om hela skolan involveras och engageras, är chansen större att det hälsofrämjande arbetet lyckas. Att göra eleverna delaktiga är dessutom i linje med läroplanens direktiv om att organisera arbetet i enlighet med demokratiska principer och ge barnen inflytande över arbetssätt, innehåll och skolmiljö.

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2020-05-13