Sexualitet och relationer

Sexualitet och relationer är områden som berör alla delar av livet, både på samhälls- och individnivå. Det är en del av hur unga människor lär sig att vara med varandra och en del av deras identitetsskapande.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett brett folkhälsoområde som bland annat berör frågor om relationer, sexualitet, kön, kroppslig integritet, egenmakt och sexuell utsatthet. I Sverige är frågor som berör sexualitet och relationer integrerade i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan och i matsalen.

 

Främja hälsosam sexualitet och goda relationer i skolan

I skolans övergripande arbete med sexualitet och relationer ingår också att arbeta för jämställdhet, likabehandling och att förebygga sexuella trakasserier, diskriminering och våld.

Det övergripande arbetet har betydelse för den enskilda individens hälsa, och ingår därmed också i skolans hälsofrämjande uppdrag. Det kan till exempel handla om att alla elever ska känna trygghet i skolan oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Det kan också handla om att förebygga sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter eller att främja positiva och stärkande relationer bland unga.

Syftet med detta hälsoområde är att på strukturell nivå stötta skolor i deras arbete med att främja sexuell hälsa och relationer hos eleverna Sexualitet och relationer är ett komplext och stort område och de föreslagna insatserna gör inte anspråk på att vara heltäckande.  

För att få ett så effektivt folkhälsoarbete som möjligt, är det viktigt med aktiva, breda, systematiska och långsiktiga insatser. Arbetet behöver få ett tydligt och uttalat stöd samt mandat och resurser från skolledningen för att långvarig förändring ska kunna åstadkommas. För att arbetet ska få så stort genomslag som möjligt bör också personalen utbildas.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er skolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på evidensbaserade insatser som kan främja hälsosam sexualitet och goda relationer hos eleverna på din skola.

Senast ändrad 2024-07-08

Publicerad: 2021-04-13