Om portalen

Elevhälsoportalen hjälper skolor och förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol-/förskolemiljön. Här får skolpersonal tillgång till digitala verktyg och material för att bedriva ett strukturerat hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund.

Vår vision

Elevhälsoportalens vision är att ge förutsättningar för en bättre hälsa och minskade sociala hälsoklyftor bland barn och unga. På så sätt hoppas vi bidra till ökad jämlikhet, samt att alla barn och elever når utbildningsmålen.

Vad finns på Elevhälsoportalen?

På portalen finns aktuell forskning om hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljö uppdelat på olika hälsoområden. Dessutom finns en rad verktyg som hjälper ledning och personal att välja, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser.

Elevhälsoportalen består av:

  • Fakta, riktlinjer och rekommendationer om barn och ungas hälsa utifrån olika hälsoområden och nationella styrdokument. I portalens områden ingår Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Mat, Allergi, Buller, Ergonomi, Tobak, Alkohol samt Sexualitet och relationer. 
  • En arbetsmodell som syftar till att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete.
  • Förslag på evidensbaserade hälsofrämjande insatser i skol- och förskolemiljö. Dessa insatser baseras på den senaste forskningen om barns och ungas hälsa. Här finns även praktiska tips och länkar till material som kan vara användbara i ett införande.
  • Självbedömningsenkäter som hjälper skolor och förskolor att kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser inom olika hälsoområden.
  • Mallar för handlingsplaner som hjälper skolor och förskolor att planera, implementera och utvärdera hälsofrämjande insatser.
  • Endast för skolor: Frågebatterier med elevhälsofrågor som kan användas för att skapa enkäter som både ger både underlag till hälsosamtalet med skolsköterskan och elevernas hälsostatus som grupp. Frågebatterierna finns för åk 4-6 och 7-9 i grundskolan samt åk 1-3 i gymnasiet. 

Varför en hälsoportal?

Förskole- och skolmiljön är viktig för barnens hälsa och en förutsättning för lärande. Skolan når alla barn och unga oavsett social bakgrund och har därför en unik potential att bidra till att jämna ut skillnader i hälsa.

Skolmiljön ska vara hälsofrämjande och stödja barnens utveckling mot utbildningsmålen. Målet med det hälsofrämjande arbetet bör vara att stärka faktorer med positiv påverkan på hälsan och minska riskfaktorer. Elevhälsoportalen syftar till att ge inspiration och skapa möjligheter för det hälsofrämjande arbetet.

Vem riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Portalen kan användas av ledningen och samtlig personal som arbetar hälsofrämjande och med elevhälsa.

Vissa av de tjänster som Elevhälsoportalens erbjuder är dock begränsade till skolor och förskolor inom Stockholms län. Dessa tjänster inkluderar deltagande i vissa av Elevhälsoportalens workshops och seminarier samt våra kommunrapporter med aggregerad elevhälsodata (för grund- och gymnasieskolan).

Skol- och förskolemiljön är vårt fokus

En hälsosam skolmiljö är en förutsättning för elevernas lärande. Barn och unga spenderar en stor del av sin tid i skolan och därför påverkar den fysiska och psykosociala skolmiljö deras hälsa. Skolan kan dessutom ge kunskap om och inspirera eleverna till hälsosamma vanor som gynnar dem hela livet. Arbetet för en hälsosam miljö gynnar alla barn lika mycket och kan därför bidra till mer jämlik hälsa.

Insatser i skol- och förskolemiljön kallas ofta strukturella insatser. Dessa innefattar den fysiska och sociala miljön eller hälsorelaterade policyer och rutiner. 

Elevhälsoportalen syftar till att underlätta för skolor och förskolor att på ett systematiskt sätt se över och förbättra rutiner, såväl som den fysiska miljön.