Utvärdera skolans hälsoarbete med självbedömningsenkäter

Självbedömningsenkäterna hjälper personalen att utvärdera skolans miljö och hälsofrämjande arbete. Genom att ni som arbetar hälsofrämjande på skolan besvarar enkäterna får ni en sammanställning av vad skolan gör inom olika hälsoområden jämfört med vad våra experter rekommenderar.

Om självbedömningsenkäterna

Självbedömningsenkäterna (tidigare kallade "Skolhälsonyckeln") ingår i steg två i Elevhälsoportalens arbetsmodell och hjälper skolan att utvärdera skolans miljö, hälsofrämjande arbete, policyer och så vidare inom olika områden. De hjälper även skolan att identifiera lämpliga förbättringsåtgärder.

Vem som är bäst lämpad att besvara enkäterna beror på område. Enklast är om man är några personer från olika professioner som besvarar enkäterna tillsammans. För matfrågorna kan det till exempel vara lämpligt att ha med en representant från måltidspersonalen.

När man slutfört en enkät, kan man spara ner enkäten i pdf-format eller få enkätsvaren mailade till sig. Om enkäterna besvaras en gång per läsår, kan man enkelt följa utvecklingen av arbetet.

Självbedömningsenkäterna för skolan har utvecklats av experter och forskare inom respektive hälsoområde. Samtliga enkäter reviderades av Elevhälsoportalens expertgrupp 2023.