Ätstörningar

Här presenteras material kring ätstörningar och tips på hur skolan kan arbeta för att förebygga och tidigt upptäcka ätstörningar.

Vad är en ätstörning?

 • Ätstörningar är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som yttrar sig på olika sätt. Gemensamt är att den drabbade har ett problematiskt förhållande till mat och näringsintag och ofta också till sin kropp eller vikt.

 • Till de mest omtalade ätstörningarna hör anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Men det finns även andra ätstörningar, exempelvis ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, det vill säga undvikande-restriktiv ätstörning, utan rädsla för viktuppgång), som kan orsaka stort lidande. 

Vem riskerar att få en ätstörning?

 • Det är ingen som väljer att ha en ätstörning utan det är ett allvarligt sjukdomstillstånd som påverkas av ett samspel av genetiska och psykosociala faktorer.

 • Ätstörningar kan drabba alla oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, kroppsform, vikt, sexuell läggning och socioekonomisk status.

 • Många utvecklar sina första symtom i skolåldern men ätstörningar kan utvecklas närsomhelst i livet.

 • Det är viktigt att känna till att en person med ätstörning kan se frisk ut även om den är mycket sjuk.

 

Vilka konsekvenser kan ätstörningar få?

 • Ätstörningar kan påverka både på den fysiska och mentala hälsan negativt och det är vanligt att personer med ätstörningar lider av ångest och depression.

 • Ätstörningen kan utvecklas till ett allvarligt livshotande tillstånd. Personer med ätstörningar har också en ökad risk för suicid och suicidförsök.

 • Det går att bli frisk från en ätstörning och ju tidigare den upptäcks och ju snabbare man får hjälp desto lättare är det att bli helt frisk utan kvarstående men.


  Förekomst av ätstörningar

  • Det exakta antalet som lider av ätstörningar är oklart eftersom mörkertalet troligtvis är stort. Endast en liten del av alla drabbade söker vård. Mörkertalet är sannolikt extra stort bland män.

  • Det är vanligare att fler kvinnor än män drabbas av ätstörningar men vissa ätstörningar, exempelvis ARFID, kan vara lika vanligt bland män som bland kvinnor.

  • Personer med adhd eller autism har en förhöjd risk att utveckla en ätstörningsproblematik. Även HBTQi-personer kan ha en förhöjd risk.

  • Viss forskning talar för att förekomsten av ätstörningar har ökat över tid

 

Insats för att förebygga ätstörningar och stärka elevers självbild och kroppsuppfattning

Det finns ingen evidensbaserad insats som riktar sig direkt mot ätstörningar, det som har visat sig effektivt är att arbeta med elevers självbild och kroppsuppfattning.

 

Publicerad: 2023-11-30