Glitter i regnbågens alla färger

Elevhälsoportalen lanserar hälsoområde Sexualitet och relationer

Skolan har en viktig roll när det gäller att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter, liksom att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. För att stödja skolorna i detta arbete lanserar Elevhälsoportalen hälsoområdet Sexualitet och relationer.

I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i flera skolämnen och elevhälsoteamen arbetar aktivt med dessa frågor. För eleverna är ämnet också aktuellt utanför klassrummen - i korridorer och på skolgården.

– De frågor vi tar upp i hälsoområdet är viktiga för de berör så många delar av barns och ungdomars identitetsskapande, självkänsla och trygghet, säger Jennifer Stoor, Elevhälsoportalens expert inom Sexualitet och relationer.

Är en del av skolkulturen

Syftet med hälsoområdet Sexualitet och relationer är att ge skolor en grund för arbetet med frågor kring sexualitet, relationer, normer, jämlikhet och identitet. Området innehåller fakta, information om riktlinjer och lagar, samt evidensbaserade förslag på hur skolan kan främja hälsosam sexualitet och goda relationer bland eleverna.

– Det är vanligt att skolor agerar först när problem uppstår, men frågor om sexualitet och relationer är något som behöver bli en del av skolkulturen genom ett brett, systematiskt och medvetet förhållningssätt, säger Jennifer Stoor. Hon anser att arbetet bör vara långsiktigt och ske med mandat och resurser från skolledningen.

Öka kunskap och medvetenhet

På Elevhälsoportalen finns bland annat förslag på insatser för att öka personalens kunskaper om genus, jämställdhet, normer och hbtqi-personers (homosexuella, bisexuella, transsexuella och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson) rättigheter. Andra insatser handlar om att se över språkbruket i skolan, arbeta för inkludering och motverka ohälsa kopplad till kön, sexualitet och sexuell läggning.

– Hälsoområdets insatser kräver att alla på skolan engageras och samarbetar. Det är helomfattande och strukturella insatser som syftar till att förändra skolklimatet och sättet elever och skolpersonal behandlar varandra. Insatserna kan hjälpa skolor att få ett helhetsgrepp i arbetet för jämställdhet och inkludering och att skapa en mer respektfull och varm skolmiljö.

Ett stöd i det hälsofrämjande arbetet

Elevhälsoportalen är en webbsida och ett verktyg som hjälper skolor och förskolor i det hälsofrämjande arbetet. Hälsoområdet Sexualitet och relationer är det nionde på webbplatsen och är liksom alla de andra hälsoområdena på Elevhälsoportalen grundad på evidensbaserad fakta och på insatser som prövats i forskning.

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

Presenterar hälsoområdet i webbinarium

Torsdagen 25 mars håller Elevhälsoportalen ett lunchwebbinarium där hälsoområdet Sexualitet och relationer och dess insatser presenteras.