Folkhälsomyndigheten tar fram handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hösten 2019 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet för strategin är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. För att stärka, utveckla och följa upp SRHR-strategin har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med prioriteringar, aktiviteter och åtgärder för de kommande fem till tio åren. Uppdraget ska redovisas 1 juni 2023.

Nationell strategi

Den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter berör bland annat att undervisningen om jämställdhet, identitet, sexualitet och relationer inom grund- och gymnasieskolan behöver utvecklas. I publikationen står det att ”Alla elever, oavsett förutsättningar, ska få tillgång till en evidensbaserad undervisning av hög kvalitet som syftar till att stärka elevernas kunskap, handlingsförmåga och normmedvetenhet”.

Arbetet bör även vara systematiskt, samordnat och tvärsektoriellt enligt SRHR-strategin och insatserna som rör SRHR behöver integreras med annat främjande, förebyggande, stödjande och åtgärdande arbete.

Evidensbaserade insatser och stöd i det hälsofrämjande arbetet inom SRHR finns även under

 

Publicerad 2021-06-28