Skolbarn står tätt ihop mot vägg och tar selfie

Elevhälsoarbetet får tydligare ställning i skollagen

Elevhälsans arbete är sedan tidigare förankrat i skollagen, men från och med 2 juli 2023 har det en tydligare och starkare ställning.

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling för att nå utbildningsmålen och arbeta hälsofrämjande. En statlig utredning om elevers möjlighet att nå utbildningsmålen (SOU 2021:11) har lyft fram att elevhälsoarbetet är en viktig del för att eleverna ska nå målen och utredningen synliggjorde även utvecklingsbehov. Från och med den 2 juli 2023 har elevhälsoarbetet därför fått en starkare ställning i skollagen, där följande punkter lagts till:

  • Elevhälsoarbetet ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ska ske i samverkan med lärare och övrig skolpersonal.
  • Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete.
  • Elevhälsan ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten vid behov.

Elevhälsoarbetet är skolans gemensamma ansvar

Enligt skollagen är elevhälsoarbetet skolans gemensamma ansvar för elevers lärande, utveckling och hälsa. Det behövs ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete för att synliggöra och undanröja riskfaktorer och hinder som kan leda till att elever inte når utbildningsmålen eller utvecklar ohälsa.

Elevhälsoarbetet bör ha förankrade rutiner bland all skolpersonal, vara samordnat och ske på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Rektorn har ett viktigt ansvar i elevhälsoarbetet genom att leda, skapa förutsättningar, föra dialog och samordna samverkan mellan all skolpersonal samt vid behov samverka med socialtjänst och hälso- och sjukvård. Rektorn ansvarar dessutom för att ta fram och utveckla rutinerna.

Skolan ska tillsammans med elevhälsoteamet bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som synliggör vad skolan gör, varför och vad det leder till. Kvalitetsarbetet inkluderar att kartlägga, planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen och elevhälsan. Hela skolans miljö ska innefattas och det är skolchefen och rektorn som ansvarar för att leda, organisera och samordna kvalitetsarbetet.

Elevhälsoportalen underlättar skolans elevhälsoarbete

Elevhälsoportalen erbjuder flera verktyg som skolan kan använda till elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Verktygen är baserade på forskning, är helt kostnadsfria och kan användas inom flera steg i kvalitetsarbetet.

Att göra en kartläggning synliggör vilka elevhälsoområden som har störst behov och vad skolan behöver prioritera. Det finns flera sätt att arbeta med kartläggning på Elevhälsoportalen:

  • Skolan kan kartlägga sina behov genom att besvara Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter för olika hälsoområden.
  • För skolor och kommuner inom Stockholms län sammanställer Elevhälsoportalen elevhälsorapporter som utifrån skolans elevhälsoenkäter synliggör förbättringsmöjligheter.
  • Elevhälsoportalen ger förslag på relevanta elevhälsofrågor till elevhälsoenkäterna.

När kartläggningen visat på områden som behöver förbättras erbjuder Elevhälsoportalen förslag på insatser, som genom forskning visats vara hälsofrämjande och förebyggande. Portalens arbetsmodell säkerställer att insatser inom elevhälsan sker systematiskt och med god kvalitet.

Läs mer

Läs mer om skollagens förtydligande av elevhälsan på Skolverket:
Elevhälsoarbetet stärks i skollagen (Skolverket, skolverket.se)

Mer information på Elevhälsoportalen:

Utvärdera skolans hälsoarbete med Elevhälsoportalens självbedömningsenkäter: Självbedömningsenkäter

Se vilka insatser som forskning visat vara hälsofrämjande och förebyggande: Hälsoområden 

Kartlägg elevernas hälsa på er skola med Elevhälsoportalens elevhälsofrågor och kommunrapporter:
Elevhälsofrågor och -rapporter 

 

Foto: Katja Kircher/Mostphotos.com