Vi som arbetar med Elevhälsoportalen

Tre verksamheter inom Region Stockholm står bakom Elevhälsoportalen.

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på följande kunskapscentrum inom Region Stockholm:

 • Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
 • Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
 • Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

CAMM arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. CAMM arbetar med:

 • Patientutredningar
 • Kartläggning av risker
 • Informationsspridning
 • Undervisning
 • Forskning

På portalen ansvarar CAMM för hälsoområdena:

Allergi
Buller
Ergonomi (skola)

Till Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

CES arbetar för att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Verksamheten innefattar:

 • Epidemiologisk bevakning och analys
 • Utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder
 • Riktlinjer och policyer för hälsofrämjande och förebyggande arbete

Prioriterade områden för CES utvecklingsarbete är främjande av goda matvanor, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, samt förebyggande av alkohol-, narkotika- och tobaksbruk. CES eftersträvar också en jämlik hälsa för alla i befolkningen.

På portalen ansvarar CES för hälsoområdena:

Fysisk aktivitet
Mat
Psykisk hälsa (förskola)
Tobak (skola)

Till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

CHIS består av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och Hälsoekonomi. NASP erbjuder expertstöd och utbildning kring självmordsprevention och självmordspreventiva insatser till olika mottagare inom vården, psykiatrins vårdgrannar och beslutsfattare inom Region Stockholm. NASP arbetar även med analys och uppföljning av epidemiologiska data, samt utveckling av metoder för att förebygga självmord och psykisk ohälsa.

Enheten Hälsoekonomi fokuserar på hur resurser används inom samhället och hälso- och sjukvården för att bidra till ett effektivt och jämlikt vårdutnyttjande samt förbättrad hälsa.

På portalen ansvarar CHIS för hälsoområdet:

Psykisk hälsa (skola)

Till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Till Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)