Mat

Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan och under veckodagarna äts oftast fler måltider i förskolan än i hemmet. Måltiderna i förskolan blir därmed ett självklart sätt att främja hälsosamma matvanor.

 

Främja goda matvanor i förskolan

Svensk och finsk förskola är unika i världen när det gäller att servera och erbjuda alla barn lagade måltider. De konkreta erfarenheter som barnen får genom att på daglig basis exponeras för och själv pröva olika livsmedel, har i studier visats avgörande för utvecklingen av barns smakpreferenser, inte minst vad gäller frukt och grönsaker.

Rollinlärning genom att se vuxna och andra barn äta har visats ha stor betydelse för vilka maträtter och livsmedel som barnet väljer att äta. De dagliga måltiderna i förskolan ger förutsättning för både konkreta erfarenheter och rollinlärning, vilka utgör viktiga hörnstenar i barns lärande. Maten och måltiderna bör därmed ses som ett viktigt pedagogiskt verktyg i arbetet för läroplansmålet om att alla barn ska utveckla förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Näringsriktiga måltider och goda förebilder är bara en del av att främja hälsa i förskolan. På Elevhälsoportalen inkluderas förskolans måltider även i andra hälsoområden, såsom buller (kan vara ett problem i måltidssituationen) och allergi (inget barn ska bli sjuk av maten i förskolan). Nedan följer förslag på sex evidensbaserade insatser som kan främja goda matvanor hos förskolebarn.

Använd Elevhälsoportalens självbedömningsenkät gällande mat för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan (webropolsurveys.com).

Förslag på insatser

Här hittar du förslag på evidensbaserade insatser som kan främja goda matvanor hos barnen på din förskola.

Det finns vetenskapligt stöd för de positiva effekterna av goda matvanor och dess koppling till hälsa, både hos barn och vuxna. I valet av rekommenderade insatser har hänsyn tagits till svensk kontext, det vill säga till att dagliga kostnadsfria måltider är en del av förskolans verksamhet, och till de befintliga nationella råden från Livsmedelsverket och Skolverket gällande skolans måltider.

 

Referenslista litteratursammanställning mat (pdf)

Senast ändrad 2024-03-14

Publicerad: 2020-10-19