Utvärdera förskolans hälsoarbete med självbedömningsenkäter

Självbedömningsenkäterna hjälper personalen att utvärdera förskolans miljö och hälsofrämjande arbete. Genom att ni som arbetar hälsofrämjande på förskolan besvarar enkäterna får ni en överblick över vad förskolan gör och inte gör inom olika hälsoområden jämfört med vad våra experterna rekommenderar.

Om självbedömningsenkäterna

Självbedömningsenkäterna (tidigare kallade "Hälsonyckeln") är första steget i Elevhälsoportalens arbetsmodell för förskolan och hjälper er att utvärdera förskolans miljö, hälsofrämjande arbete, policyer och så vidare, inom olika områden. De hjälper även förskolan att identifiera lämpliga förbättringsåtgärder.

Vem som är bäst lämpad att besvara enkäterna beror på område. Enklast är om några personer tillsammans besvarar frågorna. För matfrågorna kan det till exempel vara lämpligt att ha med en representant från måltidspersonalen.

När man slutfört en enkät, kan man skriva ut eller få enkätsvaren mailade till sig. Om enkäterna besvaras en gång per läsår, kan man enkelt följa utvecklingen av arbetet. 

 

Utvecklade av experter och forskare

Självbedömningsenkäterna för förskolan har utvecklats av experter och forskare inom respektive hälsoområde och baseras delvis på redan befintliga enkäter och material. Hälsoområdena mat och fysisk aktivitet följer till delar metoden Friska barn (Stockholms läns landsting). Hälsoområdet psykisk hälsa följer till delar frågor ur BRUK.

Samtliga självbedömningsenkäter reviderades av Elevhälsoportalens experter 2023.