Historik

Idén till Elevhälsoportalen föddes ur erfarenheter från tidigare hälsofrämjande skol- och förskoleprojekt inom Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Hälsofrämjande skolprojekt såsom "Österåkerprojektet” och förskoleprojektet ”Friska barn” hade visat att ett deltagarstyrt arbetssätt uppskattades av skolorna men att de hade problem med att göra behovsanalyser och att formulera handlingsplaner baserade på evidens. Med detta som utgångspunkt lanserades Elevhälsoportalen 2016 som ett samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid dåvarande Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm).

Portalen utvecklades med inspiration från liknande internationella webbportaler, men med syftet att vara helt automatiserad för att underlätta arbetet så mycket som möjligt för skolor och förskolor. Portalen har utvärderats i en pilotstudie och baserat på dessa erfarenheter har portalen fått sin nuvarande utformning. Utvecklingen har skett i linje med intentionerna i Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan från 2014.

Självbedömningsenkäterna, som är ett verktyg på portalen som hjälper förskolan att kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, är baserad på ”School Health Index” från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och deras mångåriga arbete för en hälsofrämjande skola.