Buller

Buller i förskolemiljön kan inverka negativt på barns välbefinnande och hälsa, till exempel genom att orsaka allmän störning, trötthet och stress. Även inlärning och prestation påverkas. Därför är det viktigt att skapa en god ljudmiljö i förskolan.


Förebygg och minska b
uller i förskolan

Att förskolan arbetar systematiskt med buller är en förutsättning för att uppnå en god ljudmiljö. Samverkan i bullerfrågor och anpassning av insatserna efter förskolans förutsättningar är viktiga faktorer för ett bra resultat.

Använd våra självbedömningsenkäter för att se hur väl er förskolas organisation och miljö matchar de förslag på insatser som presenteras nedan.

Förslag på insatser

Här hittar du tre evidensbaserade insatser som kan förebygga och minska buller i förskolan.

 

Referenslista litteratursammanställning bullerprevention (pdf)