Om portalen

Elevhälsoportalen hjälper förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön. Här får förskolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att stödja evidensbaserat arbete och inspirera till utveckling.

Vår vision

Elevhälsoportalens vision är att ge förutsättningar för en bättre hälsa och minskade sociala hälsoklyftor bland barn. På så sätt hoppas vi bidra till ökad jämlikhet, samt att alla barn når utbildningsmålen.

Vad finns på Elevhälsoportalen?

På portalen finns förslag på hälsofrämjande insatser i förskolemiljö som är baserade på aktuell forskning. Dessutom finns en rad digitala verktyg som kan hjälpa förskolans ledning och personal att välja, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser. Detta är vårt bidrag till ett strukturerat och långsiktigt hälsofrämjande arbete på förskolor.

Materialet är sammanställt av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm. Urvalet av insatser bygger på den tillgängliga evidensen av hälsofrämjande insatser i förskolemiljö inom respektive hälsoområde.

Innehåll

Elevhälsoportalen arrangerar även regelbundet workshops och seminarier med olika hälsotema. (Vissa av dessa kan vara begränsade till förskolor inom Stockholm län.)

Vem riktar sig Elevhälsoportalen till?

Elevhälsoportalen riktar sig till alla förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete. Elevhälsoportalen kan användas av samtlig personal på förskolan som arbetar med barnens hälsa.

Vårt fokus ligger på förskolemiljön

En hälsosam förskolmiljö är en förutsättning för barnens lärande. Barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan och därför påverkar den fysiska och psykosociala miljön deras hälsa. Förskolan kan dessutom ge kunskap om och inspirera barnen till hälsosamma vanor som gynnar dem hela livet. 

Enligt skollagen ska förskolan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan (2017) anges att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”. I förskolans läroplan finns strävansmål om att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

Arbetet för en hälsosam miljö gynnar alla barn lika mycket, oavsett bakgrund, och kan därför påverka jämlikheten i hälsa. Målet med det hälsofrämjande arbetet bör vara att stärka faktorer med positiv påverkan på hälsan och minska riskfaktorer.

Insatser i förskolemiljön kallas ofta för strukturella insatser. Dessa innefattar förbättringsåtgärder som har att göra med den fysiska och sociala miljön samt hälsorelaterade policyer och rutiner. En strukturell insats är alltså inte individfokuserad.

Senast ändrad 2024-07-10

Publicerad: 2020-05-13