Så här gör du: Arbetsmodell och verktyg

Här beskrivs hur din förskola kan arbeta hälsofrämjande med hjälp av Elevhälsoportalen. Om ni använder arbetsmodellen och verktygen som beskrivs nedan, innebär det att ni arbetar strukturerat, långsiktigt med stöd i forskning.

Allt material på Elevhälsoportalen kan användas utifrån behov i det enskilda, dagliga arbetet. Vår arbetsmodell är dock framtagen för ett mer systematiskt arbete som med fördel utförs i grupp.  Förskolan kan använda sig av en befintlig arbetsgrupp eller skapa en grupp specifikt för detta arbete. Det viktiga är att det finns utrymme för olika perspektiv i arbetet och att gruppen har ett tydligt mandat från förskoleledningen.  

Vill du ha hjälp att ta initiativ till att arbeta strukturerat med hälsofrämjande insatser, enligt Elevhälsoportalens modell, på din skola? Mejla din rektors kontaktuppgifter till elevhalsoportalen.slso@regionstockholm.se, så skickar vi hen ett kom igång-mejl.   

Använd arbetsmodellens fyra steg

Genom att använda Elevhälsoportalens arbetsmodell får förskolan hjälp att strukturera sitt hälsofrämjande arbete och uppnå sina mål i linje med läroplanen. Modellen ger också arbetet en vetenskaplig grund.

Genom att följa stegen i modellen får förskolan insikt i sitt hälsofrämjande arbete, förslag på evidensbaserade åtgärder samt en konkret handlingsplan.

Klicka på stegen nedan för mer information och exempel.

 

Fördelar med arbetsmodellen

Genom att arbeta systematiskt blir det hälsofrämjande arbetet effektivare. Även om ni som arbetar på förskolan redan anar vilka behov som kan finnas är det först med en regelrätt kartläggning av miljön och det befintliga hälsofrämjande arbetet, som ni kan vara säkra på vad just din förskola har för behov. Dessutom får ni massor av förslag på olika hälsofrämjande insatser i förskolemiljön som alla är baserade i forskning. I skollagen (2010:800) anges att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att följa upp resultaten av olika insatser med hjälp av handlingsplanen och övriga verktyg, säkerställer ni en långsiktig utveckling av det hälsofrämjande arbetet.

Engagera hela förskolan

Kommunikation är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Personal och vårdnadshavare bör veta om att ett arbete pågår och informeras om fattade beslut. Detta skapar en känsla av delaktighet och sammanhang. Kunskap och erfarenheter kan även delas med andra förskolor i kommunen. Varje förskola anpassar så klart insatserna efter sina egna förutsättningar. Fundera på hur arbetet kan synliggöras internt och externt.