Covid-19 och elevers hälsa

Här kan du läsa om hur pandemin, distans- och fjärrundervisning kan ha påverkat barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Sidan är i dagsläget även uppdaterad med länkar till information om pandemin och vaccination mot covid-19, som vänder sig till skolpersonal, barn och unga.

Pandemiläget

Från och med höstterminens 2021 start är det undervisning på plats i skolans lokaler igen som är huvudregel enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning. 

Folkhälsomyndigheten beslutade i september 2021 att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser.

Skolsköterskor kan ordinera och genomföra en vaccination då Folkhälsomyndigheten rekommenderat att skolbarn ska bli vaccinerade.

 

Så kan pandemin ha påverkat elevers hälsa

Även om det är för tidigt att veta exakt hur pandemin har påverkat barn och unga, är den övergripande slutsatsen att den har haft en negativ påverkan på många. Det gäller framför allt de elever som redan innan pandemin levt i utsatta miljöer eller lidit av psykisk ohälsa. Förutom oro för att själv eller att någon närstående ska smittas, kan elever även oroat sig för familjens ekonomi eller de egna framtidsutsikterna. Många vuxna har arbetat på distans, andra har permitterats eller varslats. Dessutom uppmanades barn och unga att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Att många familjemedlemmar var hemma samtidigt på dagarna innebar en ökad stress med risk för fler konflikter och vissa fall även ökat våld. På grund av den sociala distanseringen blev det svårare för barn och unga att luta sig mot relationer och stöd utanför hemmet. På grund av detta är det extra viktigt att institutioner som elevhälsan främjar elevers hälsa och stödjer dem i deras utveckling mot utbildningens mål.

Pandemin har lett till utmaningar för elevhälsan 

I Skolverkets enkätundersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet, angav en stor andel av de svarande att elevhälsan påverkats i stor utsträckning av pandemin. Distansundervisning och begränsningarna i den personliga kontakten med elever i skolmiljön, gjorde det svårare för skolan att arbeta förebyggande och främjande vad gäller hälsa och välbefinnande. Under distansundervisningen påverkades studierna av hemmiljön i högre grad än normalt och det är en miljö som skolan inte kan kontrollera. Problem i hemmiljön kan vara allt från dålig ergonomi och bristande teknik till problem som till exempel psykisk ohälsa eller missbruk bland vårdnadshavare. Många skolor vittnade om stora skillnader i elevernas möjlighet att skapa en bra studiemiljö i hemmet. 

Så kan skolan minimera pandemins och fjärrundervisnings negativa effekter på eleverna

Här identifierar vi risker för negativa effekter av coronapandemin och fjärrundervisning på elevers fysiska och psykiska mående. Vi har också samlat tips på hur din skola kan arbeta för att motverka dessa effekter. 

Tipsen syftar till att främja hälsa, välmående och studieresultat hos eleverna. Informationen och tipsen är uppdelade i hälsoområdena nedan.

Dessa tips gäller främst vid fjärrundersvining som i dagsläget inte är aktuellt längre, men tipsen står kvar eftersom corona-läget i Sverige utvecklas hela tiden.

Senast ändrad 2022-03-28