Covid-19 och elevers hälsa

Här hittar du länkar till aktuell information om pandemiläget och vaccination mot covid-19, som vänder sig till skolpersonal, barn och unga.

Från och med höstterminens 2021 start är det undervisning på plats i skolans lokaler igen som är huvudregel enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser från start i början av november 2021.

 

Pandemin har påverkat barn och unga negativt

Även om det är för tidigt att veta exakt hur pandemin har påverkat barn och unga, är den övergripande slutsatsen att den har haft en negativ påverkan på många. Det gäller framför allt de elever som redan innan pandemin levt i utsatta miljöer eller lidit av psykisk ohälsa. Förutom oro för att själv eller att någon närstående ska smittas, kan elever även oroa sig för familjens ekonomi eller de egna framtidsutsikterna. Många vuxna arbetar på distans, andra har permitterats eller varslats. Dessutom uppmanas barn och unga att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Att många familjemedlemmar är hemma samtidigt på dagarna har inneburit en ökad stress med risk för fler konflikter och vissa fall även ökat våld. På grund av den sociala distanseringen har det blivit svårare för barn och unga att luta sig mot relationer och stöd utanför hemmet. Under denna tid är det därför extra viktigt att institutioner som elevhälsan främjar elevers hälsa och stödjer dem i deras utveckling mot utbildningens mål.

Pandemin har lett till utmaningar för elevhälsan 

I Skolverkets enkätundersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet, anger en stor andel av de svarande att elevhälsan påverkats i stor utsträckning av pandemin. Distansundervisning och begränsningarna i den personliga kontakten med elever i skolmiljön, gör det svårare för skolan att arbeta förebyggande och främjande vad gäller hälsa och välbefinnande. Under distansundervisningen påverkas studierna av hemmiljön i högre grad än normalt och det är en miljö som skolan inte kan kontrollera. Problem i hemmiljön kan vara allt från dålig ergonomi och bristande teknik till problem som till exempel psykisk ohälsa eller missbruk bland vårdnadshavare. Många skolor vittnar om stora skillnader i elevernas möjlighet att skapa en bra studiemiljö i hemmet. 

Så kan skolan minimera pandemins och fjärrundervisningens negativa effekter på eleverna

Här identifierar vi risker för negativa effekter av coronapandemin och fjärrundervisningen på elevers fysiska och psykiska mående. Vi har också samlat tips på hur din skola kan arbeta för att motverka dessa effekter. Tipsen syftar till att främja hälsa, välmående och studieresultat hos eleverna. Informationen och tipsen är uppdelade i hälsoområdena nedan. Allt eftersom fler prognoser och studier på ämnet publiceras kan mer material och fler hälsoområden komma att läggas till.

Senast ändrad 2021-09-17